Helyt tudsz állni a Társasjátékos Olympia kihívásain?

Helyt tudsz állni a Társasjátékos Olympia kihívásain?

Legyél te is társasjátékos fejvadász! Játssz a barátaiddal, ismerőseiddel vagy új játékostársakkal az idei Társasjátékos Olympiai játékokkal*, teljesítsd a kihívás különböző szintjeit egymás után és szerezd meg az értékes ajándékokat, továbbá vegyél részt a sorsoláson!

És hogy milyen kihívások várnak rád?
Kihívások a GameRelation honlapján

És hogy milyen játékokban teheted magad próbára?
A 2019-ben nevezett játékok listája

Ha felkeltettük az érdeklődésedet, itt találod a Nebuló XXI Alapítvány kihívásának részleteit:

A Nebuló Társasjátékos Olympiai kihívás játékszabályzata
1. A NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSE
„Nebuló Társasjátékos Olympiai Kihívás” nyereményjáték, a továbbiakban: Játék.

2. A JÁTÉK SZERVEZŐJE
2.1. A Játék szervezője a Nebuló XXI. Alapítvány az Örömteli Tanulásért. (továbbiakban: Szervező)

2.2. A Játék lebonyolításában Szervező megbízásából a Játékhoz szükséges informatikai szoftver biztosításával részt vesz Kovács Péter EV: Megbízott.
3. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA
3.1. A Játékban kizárólag – a 8. pontban meghatározott személyek körébe nem eső – természetes személyek (a továbbiakban: Pályázó) vehetnek részt.

3.2. Amennyiben a Pályázó cselekvőképességében korlátozott, úgy a játékban való részvételére, a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére, valamint a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen Pályázó esetében a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére, illetve a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra kizárólag a Pályázó törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

3.3. A Játékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

4. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL
4.1. A Játékban kizárólag azon Pályázók vehetnek részt, akik a GameRelation https://www.gamerelation.com alkalmazásban regisztráltak és SMS-el hitelesítették a fiókjukat.
4.2. Egy Játék eredményét hitelesíteni a hitelesítőhelyeken kapott kód segítségével lehetséges, aminek az előfeltétele, hogy a Játék eseményében fel legyen tüntetve a hitelesítőhely. Ezen felül minden résztvevőnek vissza kell igazolnia a Játék eredményét.

4.3. A hitelesítőhelyek listája megtalálható a GameRelation alkalmazásban.

4.4. A Nebuló Alapítvány Társasjátékos Olympiai versenyszámok: Kingdomino, Stone Age, Carcassonne, Dice Forge, Castle of Mind, Azul, Dobble, Évszakok, 7 Csoda: Párbaj, Vigyázz6, Terra Mystica, Century: Fűszerút, Battle Sheep, Hive, Ganz schön clever (Egy okos húzás!), Szerelmes Levél, A Mars terraformálása, Axio, Arboretum, Planet – Egy éledő világ a tenyeredben!, Concordia: Sestertiusszal kikövezett utak, Ticket to Ride: Európa, Sushi Go!, Scythe (Kasza), Sagrada, Kuruzslók Quedlinburgban, Wizard, Fesztáv, Köszöntünk…álmaid városában!, Santorini, Sakura, Rummikub, Take it Easy!, Vortex, Sárkány Palota, Őrült Lajos király két kastélya között, Luxor, Niche.

5. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
5.1. A Játék 2019. augusztus 12. napján 00 óra 00 perc 00 másodperctől 2019. szeptember 30. napján 23 óra 59 perc 59 másodpercig tart.
6. A NYERTES PÁLYÁZATOK, SORSOLÁS, A NYEREMÉNYEK ÉS AZOK ÁTVÉTELE
6.1. A Pályázók nyerési esélyüket a minél több játékban való részvétel növelheti.

6.2. Az a Pályázó, aki legalább 5 Társasjátékos Olympiai játékban vesz részt (játékosként, vagy szervezőként), sorsoláson vesz részt, mely 2019. október 7-én 12.00 órakor kerül megrendezésre a GameRelation által. Ezen felül minden 5. Társasjátékos Olympiai versenyen való részvétel növeli az esélyeidet!

6.3. A sorsolás nyereménye: 3 db társasjáték, melyet a Gémklub Kft. ajánlott fel: 1 db Dobble, 1 db Kingdomino, 1 db CIV: Carta Impera Victoria.
(A nyeremények listája bővülhet más kiadók felajánlásával.)

6.4. A sorsolás nyerteseit e-mailben értesíti ki a GameRelation a sorsolást követő 5 munkanapon belül, hogy egyeztesse, a nyertes Pályázók a Nyereményeüket milyen formában kívánja átvenni. Személyes átvétel a Társasjátékok Ünnepén(R), vagy házhozszállítás. Amennyiben a nyertes Pályázó az értesítéstől számított 5 munkanapon belül nem jelentkezik, hogy egyeztesse a Nyeremény átvételének módját, pótsorsolásra kerül sor.

6.5. A sorsolás során megszerzett nyereményeket a nyertes általa megadott címre, a nyertes által viselt szállítási költség vállalása mellett postázza a Szervező a nyereményt 2019. december 31-ig.

7. ÉRVÉNYTELENNÉ NYILVÁNÍTÁS JOGÁNAK KIKÖTÉSE
7.1. Szervező fenntartja az érvénytelenné nyilvánítás jogát mindazon pályázat vonatkozásában, amely nem felel meg a Szervező jelen Szabályzatában meghatározott személyi és/vagy alaki feltételeknek.

7.2. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen játékot vagy visszaélést tapasztal a Játék során, úgy a játék szünetelését, illetőleg törlését rendelheti el, vagy a visszaélést elkövető Pályázót kizárhatja a játékból.
8. A JÁTÉKBÓL KIZÁRTAK KÖRE
8.1. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Szervező megbízásából eljáró gazdasági társaság vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pont szerinti, közeli hozzátartozó fogalma alá eső személyek).

8.2. Nem vehetnek részt továbbá a Játékban az annak lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.
9. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
9.1. A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a Játékban való részvételből vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek, kivéve, ha ezek a Szervezőnek felróható súlyos gondatlanság vagy szándékosság következményei. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. A Szervező kizárólag súlyos gondatlansága, szándékossága vagy e szabályzatbeli lényeges kötelezettségei megszegésének következtében előállott károkért felel.

9.2. Szervező nem vonható felelősségre a 10. pontban írt magatartásokból, szabályszegésekből adódó következmények miatt, így különösen a Pályázók által valótlan adatok megadásával összefüggésbe hozható, valamint a Pályázó magatartása, a Pályázó által a regisztráció során elfogadott szabályzatok megszegésével összefüggő események miatt.

10. A JÁTÉKBÓL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁS
10.1. A játékszabályzat megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a szabályokat sértő Pályázót előzetes értesítés nélkül kizárja a játékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett segédeszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt, vagy bármi módon megzavarják a Szervező által üzemeltetett informatikai rendszer működését. Szintén kizárható a játékból az, aki harmadik személy nevében regisztrál, küld be pályázatot (annak tudtával vagy tudta nélkül).

10.2. Különösen kizárhatja Szervező azt a Pályázót, aki valótlan adatok közlésével bármilyen módon félrevezeti a többi felhasználót a Játékkal kapcsolatban.

10.3. Tilos igénybe venni a játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. E szabály megszegése szintén a Felhasználó kizárást vonhatja maga után.
11. EGYÉB FELTÉTELEK
11.1. A nyeremények másra át nem ruházhatóak és pénzre át nem válthatóak. A nyertes Pályázót a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli adófizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán keletkező adóterheket Szervező megállapítja és befizeti az illetékes adóhatóságok felé.

11.2. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben felmerülő költségek és kiadások a nyertes Pályázót terhelik (pl. a nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége, a nyereményátadás helyszínén át nem vett nyeremény postázásának költsége).

11.3. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot bejelentés nélkül megváltoztassa, vagy visszavonja vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor továbbá egyéb okok miatt.

11.4. Szervező a játék lezárulta után 30 napon túl semmilyen, a nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

11.5. További információk a kovacs.peter@nebuloalapitvany.hu e-mail címen, vagy a honlapon kialakított üzenetküldő felületen keresztül kérhetők.
13. ADATVÉDELEM
A GameRelation alkalmazás adatvédelmi szabályzata az irányadó:
https://www.gamerelation.com/aszf.pdf